Ενα’ντια στην θωλοκουλτου’ρα, στα δη’θεν αστεια’κια των εκαστοτε υποκειμε’νων(Ο νοώννοείτω) και των τουρκοκα’ναλων ο Αρτε’μης παραμε’νει o φα’ρος της γνωσης και της αντι’στασης στην γενικο’τερη σαπι’λα της νεοελληνικη’ς κοινωνι’ας!!!