Ἕνας «Οἴκος Προσευχῆς καὶ Μαθητείας» γιὰ χριστιανούς, μουσουλμάνους καὶ ἑβραίους κατασκευάζεται στὴν πλατεία Petriplatz (πλατεία τοῦ Ἁγίου Πέτρου) τοῦ Βερολίνου. 
Οἱ ἐλπίδες εἶναι μεγάλες, «ὅμως ἕνα κτίριο ἀπὸ μόνο τοῦ δὲν μπορεῖ νὰ φέρει κοντὰ τοὺς ἀνθρώπους ἂν δὲν τὸ ἐπιθυμοῦν καὶ οἱ ἴδιοι» ἀναφέρει τὸ ἀρχιτεκτονικὸ γραφεῖο ποὺ ἔχει ἀναλάβει τὸν σχεδιασμὸ τοῦ ναοῦ. Καθημερινὰ χιλιάδες αὐτοκίνητα διασχίζουν τὸν πολυσύχναστο δρόμο ποὺ περνᾶ μπροστὰ ἀπὸ τὴν Petriplatz στὴν κεντρικὴ συνοικία Mitte τοῦ Βερολίνου.
Εἶναι ἕνας ἔρημος τόπος ποὺ ὅμως θὰ μποροῦσε νὰ μεταμορφωθεῖ χάρη στὸν οἶκο προσευχῆς καὶ μαθητείας, ὁ ὁποῖος θὰ φιλοξενεῖ ὑπὸ τὴν ἴδια στέγη ἐκκλησία, συναγωγὴ καὶ τζαμί. Τὸ νέο κτίριο θὰ ἀνεγερθεῖ στὸ σημεῖο ὅπου βρισκόταν κάποτε ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Πέτρου. Ἔχουν σχεδιαστεῖ τρεῖς διαφορετικοὶ χῶροι προσευχῆς – ἕνας γιὰ χριστιανούς, ἕνας γιὰ μουσουλμάνους καὶ ἕνας γιὰ ἑβραίους, οἱ ὁποῖοι θὰ ἑνώνονται μὲ διάδρομο, ὅπου θὰ μποροῦν νὰ διοργανώνονται κοινὲς τελετὲς καὶ ἐκδηλώσεις
Ὁ ναὸς δὲν θὰ ἔχει θρησκευτικὰ σύμβολα στὸ ἐσωτερικό του, ἐνῶ σὲ μία ἀπὸ τὶς αἴθουσες θὰ μποροῦν νὰ…. προσεύχονται μαζὶ πιστοὶ ἀπὸ διαφορετικὲς θρησκεῖες.
Τὸ σχέδιο τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ γραφείου Kuehn Malvezzi εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὴν παλιὰ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Πέτρου. Ὁ ναὸς θὰ χτιστεῖ στὰ θεμέλια του νεογοτθικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ὁ ὁποῖος ὑπέστη σοβαρὲς ζημιὲς στὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ κατεδαφίστηκε τὸ 1964.  Μὲ ἕναν πύργο ὕψους 44 μέτρων ὁ οἶκος προσευχῆς θὰ θυμίζει φρούριο. Στὸ ἐσωτερικὸ θὰ ὑπάρχει θολωτὸς διάδρομος δύο ἐπιπέδων, ὁ ὁποῖος θὰ χρησιμεύει ὡς χῶρος μαθητείας.
Οἱ ἐμπνευστὲς τοῦ ἐγχειρήματος ἐλπίζουν ὅτι ὁ χῶρος, ὡς σημεῖο συνάντησης διαφορετικῶν θρησκειῶν, θὰ γεφυρώσει τὸ χάσμα μεταξύ τους, βοηθώντας τοὺς πιστοὺς νὰ ἀνακαλύψουν τὶς ὁμοιότητές τους.